Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Separations pumpning af boringer og udtagning af niveaubestemte prøver PC Brøndboring A/S, 09-04-2018

Læs mere...

Er din boring klar til pesticidanalyse? Jørgen Krogh Andersen, DVN, 12-01-2018

Kan vi stole på pesticidanalyserne udtaget fra boringerne? Viser analyseresultatet det faktiske indhold i grundvandet? Læs mere...

Rørføring på vandværker - plast, galvaniseret eller rustfri PC Brøndborer, Claus Jespersen, 17-10-2017

Når en boring sættes i drift og vandværker bygges, vil vi gerne gøre det så godt som muligt, gerne med så gode og holdbare materialer som muligt. Læs mere...

Kvalitetssikring og optimering på vandværker i forhold til boringer Jørn Boysen, Vand-Schmidt, 01-01-2016

Der findes 3 boringstyper der bliver anvendt til drikkevandsboringer. Tørboring, direkte skylleboring og skylleboring med lufthævemetoden. Læs mere...

Tema: Fra nedbør til råvand Redaktionen, 01-01-2016

Vandværkets indvindingsopland er det område, hvorfra vandet strømmer til vandværkets kildeplads og dermed indvindingsboringer. Læs mere...

Alternativ indsatsplan for NORDALS Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2015

DVN har gennemført KUV - kursus & vandværksledelse for en række vandværker i samarbejde med Sønderborg Vandråd Læs mere...

Energitjek Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2014

Meget ofte ser vi, at der kan findes store energibesparelser på de danske vandværker. Hvorfor det? Læs mere...

Den mest slidstærke og energieffektive dykpumpe på markedet laves på Grundfos' fabrik i Aalestrup Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2014

Kom og se vores fabrik i Aalestrup, hvor vi laver de mest energieffektive dykpumper til hele verden. Læs mere...

Kvalitetssikring og optimering på vandværker i forhold til boringer Jørn Boysen, servicechef, Vand-Schmidt A/S, 01-01-2014

Der findes 3 boringstyper der bliver anvendt til drikkevandsboringer. Tørboring, direkte skylleboring og skylleboring med lufthævemetoden Læs mere...

Lidt om hvad man skal være opmærksom på, når man har etableret en ny boring. Jørn Boysen, servicechef, Vand-Schmidt A/S, 01-01-2013

Der kan være flere argumenter for, hvorfor man vælger type af råvandsbrønd/råvandsstation. Vi mener, at man skal vælge en terrænliggende råvandsstation, hvis det på nogen måde er muligt. Læs mere...

Hjerm Vandværk ønsker ikke at "gå over åen efter vand" Svend Erik Toft, Hjerm Vandværk, 01-01-2012

Bestyrelsen for Hjerm Vandværk er enige om at kæmpe for at bevare retten til egen vandindvinding, og helst fortsætte indvindingen på den gamle kildeplads, hvor der har været foretaget vandindvinding siden 1977. Læs mere...

Tilstandsrapport om vandværkets nydannede grundvand Redaktionen, 01-01-2012

I Vandguiden 2011 blev der fortalt om værktøjet DAVIS og om muligheden for, at det enkelte vandværk hvert år kan få udarbejdet en tilstandsrapport for sit nydannede grundvand. Læs mere...

Pas på! Dæk dig mod dårlige dykkabler Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2011

Det er historien om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og der er mange led i forsyningskæden fra boring til forbrugernes vandhaner. Hvem tænker på, at en bagatel som dykkabler kan være kimen til forurening af drikkevandet? Læs mere...

Kollektiv Udvidet Vandværkspasning - KUV brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning , 31-12-2011

Kollektiv Udvidet Vandværksservice tilbydes f.eks. med Grundfos dataopsamling og alarmsystem, men man kan som et lille anlæg sagtens starte uden, eller et evt. eksisterende SRO-anlæg eller anlæg til automatisk dataopsamling kan bruges, som det er. De informationer om det tekniske anlæg og data, som ikke opsamles automatisk lægges ind på »www.mitdrikkevand.dk«, hvor bestyrelsen og den lokale vandværks-passer let kan følge udviklingen og tilstanden. Læs mere...

Ny kildeplads til Vandforsyningen Brovst og Omegn giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for rent drikkevand. Redaktionen, driftsleder Kjeld Imer og Jørgen Sørensen, 31-12-2011

2.350 forbrugere i Brovst og omegn kan se frem til en fremtid med endnu større sikkerhed for rent drikkevand. I løbet af sommeren 2010 er der udført to nye indvindingsboringer, og der er gennemført en langtidspumpning, som dokumenterer en god vandkvalitet med mulighed for endnu flere boringer i området. Læs mere...

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet, 31-12-2011

Der kan det ofte være en god idé at se på nye muligheder. Med et fælles informationssystem om kommunens grundvand og drikkevand kan der opnås store fordele. I Jammerbugt Kommune fortæller Kristen Simonsen, at der er sket så store udskiftninger personalemæssigt, at man reelt begynder forfra, hver gang der ansættes en ny medarbejder indenfor grundvand og drikkevand. En situation, som betyder ressourcespild og irritation hos vandværksfolk. Læs mere...

Regelmæssig service af boringer Anders Brask Nielsen, Fyns Pumpe- og Brøndservice, 31-12-2010

I disse år hvor der bliver stillet mange krav til vandværkerne om dokumentation om vandværkets drift, er det blevet endnu vigtigere for vandværket at have professionel rådgivning og ekspertise til deres rådighed. Her er brøndboreren en vigtig samarbejdspartner. Læs mere...

Hvor der handles der vindes Martin Krogh Andersen, DVN, 31-12-2010

At kende alle muligheder og begrænsninger er de små vandforsyningers forudsætninger for at overleve. På Storring Vandværk kan man ånde lettet op, her blev en tilstandsrapport afgørende for fremtiden Læs mere...

Anlæg til jordvarme er ingen trussel for fremtidens vandværker Brøndborer J. Sørensen, Frederikshavn, 31-12-2010

Jordvarmeanlægget udføres med en lodret energibrønd på 100 meter. Boringen bliver udført som en 12” lufthæve boring med 2x2 stk. 40 mm slanger til varmepumpen. Læs mere...

Fremtidens vandværk - overvågning og renovering Christian Christiansen, Brøndborerfirmaet P. Christiansen, 31-12-2010

I dag er fokus på vandforsyning ændret drastisk i forhold til blot for 10 år siden. Sager om forurening af vores drikkevand er i dag med til at trække store overskrifter i både aviser og tv. Heldigvis har denne opmærksomhed, som sikkert ikke vil mindskes i tiden fremover, været med til at sætte vand og vandforsyningen på dagsorden Læs mere...

Fremtidens vandværk / sikring af kildepladser og boringsafslutninger brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning, 31-12-2010

Gamle boringer med stålforinger og pvc forerør, der er lavet, før man brugte bentonite på hele strækningen fra filter top til terræn, er stadigvæk en mulig forureningsrisiko for kildepladsen. Læs mere...

Dataopsamling til analysebrug på vandværket Christian Christiansen, Brøndborerfirmaet P. Christiansen, 31-12-2009

Mange vandværker har gennem tidens løb registreret udpumpet vandmængde ved at aflæse hovedmåleren på værket. Flere har også aflæst elforbruget. Disse informationer har for mange dannet grundlaget for analyse af vandværkets driftstilstand. Læs mere...

Pas På! - Dæk dig mod dårlige dykkabler Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2009

Det er historien om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og der er mange led i forsyningskæden fra boring til forbrugernes vandhaner. Hvem tænker på, at en bagatel som dykkabler kan være kimen til forurening af drikkevandet? Læs mere...

Tryktest af boringer, råvandsledninger m.m. - en god sikkerhed mod forurening med bakterier Jørgen Krogh Andersen, DVN, 31-12-2009

Vi har sammen med vore tilstandsrapporter udviklet en enkelt teknik til test af boringers forerør, kontraventiler, stigrør og råvandsledninger er tætte. Viser testen tegn på utætheder, kan der være risiko for, at vandværket kan få en bakterieforurening. Læs mere...

Grundvandsbeskyttelse og landbrug i enighed Jens Faurholt Jensen, planteavlskonsulent, LanboNord, 31-12-2009

Planteavlskonsulenter sidder inde med meget viden om, hvordan man dyrker landbrugsjorden, så der udvaskes mindst mulig kvælstof og anvendes små mængder pesticider. Læs mere...